ศึกษาผงกล้วยน้ำว้าที่มีผลต่อความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรณ์ อูรณการ, ป้องราช วโนทยาน, ธีรภัทร พัฒนาประทีป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินทร์ เสาร์ทอง, สุปราณี มงคลล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยน้ำว้าไม่มีคอเรสเตอรอลและไขมันต่ำแต่ให้พลังงานสูง จึงเหมาะสำหรับเป็นอาหารลดความอ้วนมี

โปรแตสเซียมสูง จึงช่วยลดความดันเลือด สรรพคุณด้านการเป็นยารักษาโรคกล้วยสามารถลดแก๊สในกระเพาะอาหาร แก้ท้องผูก ท้องเสีย ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผงกล้วยน้ำว้าที่มีผลต่อความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติของผงกล้วยน้ำว้าที่เตรียมโดยใช้กรรมวิธีต่างๆ โดยมีกระบวนการผลิตผงกล้วยน้ำว้า 3 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 แช่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ กรรมวิธีที่ 2 นึ่งแล้วแช่สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ กรรมวิธีที่ 3 การลวกแล้วแช่สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ศึกษาสมบัติของผงกล้วยน้ำว้า ได้แก่ ค่าการละลาย ค่า pH ค่าการคืนตัว ปริมาณความชื้น และเพื่อศึกษาความเข้มข้นของผงกล้วยน้ำว่าในการลดความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก ได้แก่ ความเข้มข้นผงกล้วยน้ำว้า ร้อยละ 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 โดยมวลต่อปริมาตร