พลาสเตอร์ที่มีสารสกัดแทนนินจากใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ทะนามศรี, ญาดา เนตรสุวรรณ, อนัญญา ตั้งสินมั่นคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์พลาสเตอร์ที่มีสารสกัดจากใบสาบเสือ เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้ที่มีความสนใจและต้องการเข้ารับการรักษาแบบแพทย์แผนไทย โดยทางคณะผู้จัดทำเลือกสกัดสารแทนนินจากใบสาบเสือเพราะสารแทนนินมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Staphylococcus aureus(S. aureus) อีกทั้งสาบเสือยังเป็นพืชที่นิยมใช้รักษาการอักเสบในแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ในอดีต

โครงงานนี้ใช้วิธีการสกัดสารแทนนินจากใบสาบเสือด้วยแอลกอฮอล์ แล้วนำสารสกัดมาเจือจางลงครึ่งเท่าจนได้สารสกัดแทนนินจากใบสาบเสือทั้งหมด 5 ความเข้มข้น จากนั้นนำไปทดสอบการยับยั้งการเจริญ

เติบโตของ S. aureus โดยการวัดความกว้างของ inhibition zone เมื่อได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม จึงนำสารสกัดแทนนินจากใบสาบเสือไปบรรจุลงในพลาสเตอร์ และนำไปให้นักเรียนและคุณครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและผู้ปกครองทดสอบประสิทธิภาพ โดยเก็บข้อมูลความพึงพอใจผ่าน Google Forms ได้ผลคือสารสกัดจากใบสาบเสือสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ S. aureus และสามารถผลิตพลาสเตอร์ที่มีสารสกัดแทนนินจากใบสาบเสือได้เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ทดสอบ