ผลของสารสกัดจากหญ้าแห้วหมูต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิษณุพงศ์ นรวิไชยภัสร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษณีย์ อาจาระศิริกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียและในตัวอย่างเหง้าหญ้าแห้วหมูที่สกัดด้วยวิธีการแช่ ในเมธานอล และประสิทธิภาพในการยับยั้ง แบคทีเรียก่อโรค 2 ชนิด คือ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli