การสังเคราะห์สาร Carboxymethyl cellulose (CMC) โดยใช้เซลลูโลสจากซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญารัตน์ กสิบุตร, สุธาสินี วงค์ศรีชา, ดาริน กุมารสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์สาร Carboxy methyl cellulose (CMC) จากซังข้าวโพดและศึกษาประสิทธิภาพของสาร CMC ที่สกัดจากซังข้าวโพด การทดลอง(โดยสังเขป)สกัดเซลลูโลสจากซังข้าวโพดมาเสียก่อน แล้วนำผงเซลลูโลสที่ได้ไปสังเคราะห์ CMC โดยนำไปทำปฎิกิริยากับสารละลายคลอโรอะซิติกกับแอลกอฮอล์ 30 นาทีแล้วจึงเติมกรดเข้าไป หลังจาก 30 นาทีแล้วจึงนำไปอบแล้วสารจะแยกเป็นสองส่วน ให้เทส่วนที่เป็นสารละลายทิ้ง ให้นำส่วนที่ใช้ไปทำให้เป็นกลางแล้วล้างด้วยเอทานอล จากนั้นกรองให้เหลือแต่ของแข็ง นำไปอบก็จะได้ CMC ออกมา