การสังเคราะห์วัสดุดูดซับเส้นใยธรรมชาติจากกาบไผ่เพื่อเป็นวัสดุดูดซึมน้ํามันปนเปื้อนในแหล่งน้ํา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิชญา ผานิตกุลวัฒน์, พิมพ์พิศา ศิลปสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กึ่งกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาน้ํามันปนเปื้อนในแหล่งน้ํา ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตบริเวณแหล่งน้ําโดยจากการสืบค้นข้อมูล พบว่า คราบน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำจะมีการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง และปิดกั้นการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช สาหร่าย และพืชน้ำต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะการย่อยสลายของแบคทีเรียในน้ำ ซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น อาทิเช่น ปลา สัตว์หน้าดิน ปะการัง รวมถึงนกน้ำด้วย เพราะเกิดการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหารที่เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต (แพลงก์ตอนพืช) ผู้บริโภคขั้นต้น (แพลงก์ตอนสัตว์/ปลา) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายซึ่งก็คือมนุษย์ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จากการสืบค้นข้อมูล พบว่า การบำบัดเเหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของน้ำมัน สามารถบำบัดได้โดยการใช้วัสดุดูดซับที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันได้ดี เซลลูโลส คือ เส้นใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมัน และถูกนำมาผลิตเป็นวัสดุสำหรับดูดซับน้ำมันในแหล่งน้ำ ไผ่ เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยมีการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านอาหาร การก่อสร้าง อุตสาหกรรมเยื่อเเละกระดาษ กาบไผ่เป็นส่วนที่ประกอบด้วยเซลลูโลส ร้อยละ 80 โดยมวล จึงถูกนำมาทำเป็นวัสดุดูดซับน้ำมัน นาโนซิลิกา เป็นสารที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ ถูกนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันโดยการเคลือบลงบนเส้นใยเซลลูโลส โครงงานนี้จึงสนใจพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันจากเส้นใยเซลลูโลสของกาบไผ่ที่เคลือบด้วยนาโนซิลิกา เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนในเเหล่งน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์โครงงาน คือ 1)ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเตรียม silica สำหรับเคลือบ 2) ศึกษาอัตราส่วนของเกลือในน้ำที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ฟองน้ำจากเส้นใยเซลลูโลสจากกาบไผ่ที่เคลือบด้วยนาโนซิลิกาที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ มีวิธีการทำโดยการสกัดเซลลูโลสจากกาบไผ่เเล้วนำมาขึ้นรูปเป็นฟองน้ำ เเล้วนำฟองน้ำมาเคลือบด้วยซิลิกา