การศึกษาเชิงทดลองและเชิงตัวเลขการสั่นแบบหน่วงโดยใช้สปริงหนึ่งมิติในของเหลว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริทธพร ชัยวร, ศุภกร บุตรศักดิ์, วริทธพัฒน์ ชัยวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าคงที่ของสปริงจากการทดลองกฎของฮุคและการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ เพื่อหาผลเชิงทดลองและผลเชิงตัวเลขของการสั่นแบบหน่วงโดยใช้สปริงหนึ่งมิติในของเหลว ได้วิเคราะห์เชิงตัวเลขนำมาสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ของการสั่นแบบหน่วงสำหรับระบบสปริงในหนึ่งมิติ โดยการจำลองการทดลองระบบการสั่นแบบหน่วงโดยใช้ของเหลวเป็นตัวหน่วงการสั่น ผลการทดลองพบว่า ค่าคงที่ของสปริงเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองนำไปใช้ในการทดลองการสั่นแบบหน่วงกับของเหลว 3 ชนิด และผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของการสั่นแบบหน่วงที่มีการพิจารณาสมการการเคลื่อนที่ภายใต้การสั่นแบบหน่วง โดยการวิเคราะห์ใช้โปรแกรม Mathematica ทราบถึงค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วง , แอมพลิจูด, อัตราเร็วเชิงมุม, ค่าคงที่เฟส ,คาบ และอัตราการหน่วง ได้โมเดลการเคลื่อนที่ทางคณิตศาสตร์ที่มีการหน่วงการสั่นโดยใช้ระบบสปริงในหนึ่งมิติในของเหลว