การศึกษาหลักการ Corona discharge เพื่อสร้างเครื่องกรองอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาย ธนวรรษ แก้วอินทร, พณิชพล บุญช่วยชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรพิชญ์ ศรีคำแซง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาหลักการ Corona discharge เพื่อสร้างเครื่องกรองอากาศ ได้ทำการค้นคว้า ออกแบบและสร้างเครื่องกรองอากาศ โดยเน้นการกรองอนุภาค PM 2.5 เครื่องที่สร้างแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักคือ ส่วนที่ทำให้อากาศแตกตัว ส่วนการดักไออนและส่วนการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ชิ้นงานที่สร้างขึ้นสามารถกรองอากาศได้จริงๆด้มีการค้นพบปัญหาในขั้นตอนต่างๆและพัฒนาแก้ไขทีละจุด ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพด้วยเงื่อนไขต่างๆ เพื่อการต่อยอดในการสร้างเครื่องกรองที่มีขนาดใหญ่ต่อไป