การศึกษาและพัฒนาแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากผลสับปะรดเพื่อแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เทียนทอง หล้าแก้ว, ณัฐธิดา ถาวะละ, รชานนท์ แก้วโม่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิญาณ จิตร์ลัดดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากผลสับปะรดเพื่อแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการผลิตแผ่นฟิล์มจากสับปะรดที่สามารถบริโภคได้ 2) เพื่อศึกษาสมบัติของแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากผลสับปะรดในการออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยนำผลสับปะรดพันธุ์ภูแลในจังหวัดเชียงราย นำมาผสมกับสารก่อฟิล์ม เพ็กติน โซเดียมอัลจิเนต คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส ในอัตราส่วน 1% / 3% / 5% / 7% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% / 40% / 50% และ 60% และนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม จากนั้นศึกษาสมบัติทางกายภาพ สี ความโปร่งแสง ความยืดหยุ่น ความคล้ายพลาสติก ศึกษาการละลาย ศึกษาการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์