แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบสับปะรดและน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธ์ธีรา อุดกันทะ, ศศิวิมล ดวงไทย, ฐิตยา รินต๊ะมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิญาณ จิตร์ลัดดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบสับปะรดและน้ำยางพารา ผู้ทดลองมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนในการผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบสับปะรดและน้ำยางพารา และ 2. เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกายภาพของแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบสับปะรดและน้ำยางพารา โดยนำใบสับปะรดมาเตรียมเป็นผงเส้นใยและนำไปผสมกับน้ำยางพาราสดในอัตราส่วนที่ศึกษา (1.5:1) , (1:1) , (1:1.3) , (1:1.6) และ (1:2) ขึ้นรูปเป็นแผ่น และนำไปทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ ความหนาแน่น การนำความร้อน และ ค่าการพองตัว