อาหารวัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากการผายลมของวัวที่มีส่วนผสมหลักมาจาก เปลือกข้าวโพดผสมกากและกะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟาฎิล แวจิ, อาฏีฟ ยูโซะ, นิอาเดร์ ยามา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อูไบดิลลาห์ อัลอุมรีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากปศุสัตว์ที่ไม่เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะวัว ถือเป็นภาระอันหนักหน่วง

สำหรับสัตวแพทย์ทั่วโลก นอกจากนี้การปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากสัตว์ยังเป็นที่รู้กันว่าส่งผลกระทบไม่เพียงแต่

ต่อระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงอีกด้วย ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีสี

โดยธรรมชาติ ซึ่งทำให้มีอันตรายอย่างยิ่งเช่นเดียวกับคาร์บอนไดออกไซด์ มันเป็นก๊าซเรือนกระจกที่พบในสภาวะ

บรรยากาศปกติ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำได้คิดค้นการผลิตอาหารวัวจากการใส่กะลามะพร้าวที่มีสารที่ช่วยลดก๊าสมี

เทน (CH4) จากการผายลมของวัวเป็นสำคัญที่จะช่วยลดก๊าสมีเทนเเละลดการเกิดภาวะเรือนกระจกที่จะก่อให้เกิด

โลกร้อนเเละยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้เเก่เกษตรกรเเละชุมชน จากการขายกะลามะพร้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์