เครื่องดูดขยะไมโครพลาสติกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัซวาน แมเราะ, ฟีดาอีย์ เจษฎาวุฒิกุล, อัฟนัน ยามา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อูไบดิลลาห์ อัลอุมรีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการสร้าง เครื่องดูดขยะไมโครพลาสติกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(Microplastic waste vacuum cleaner using solar energy) ปัญหาการปล่อยไมโครพลาสติกลงสู่แหล่งน้ําเป็นปัญหา ระดับโลก ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก เนื่องจากการแพร่กระจายของไมโครพลาสติก ซึ่งย่อยสลายได้ยาก มีขนาดเล็กมากและเป็นปัญหาของทะเล บ้านเรามาอย่างยาวนาน ขยะไมโครพลาสติกเป็นขยะที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยส่วนใหญ่มาจาก โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยขยะเหล่านี้ลงสู่ทะเล ซึ่งตอนนี้ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบ นิเวศเป็นอย่างมาก ผู้จัดทําได้ร่วมกัน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจัดทํา

โครงงานชิ้นนี้ที่มีชื่อว่า เครื่องดูดขยะไมโครพลาสติกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Microplastic waste vacuum cleaner using solar energy) โดยข้อดีของโครงงานชิ้นงาน จะช่วยแก้ไข ปัญหาขยะไมโครพลาสติกชิ้นเล็กที่อยู่ในทะเล ลดการเน่าเสียของน้ําทะเล ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของสัตว์ใน ทะเล ช่วยกําจัดขยะที่สัตว์ในทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลาบริโภคเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นอาหารของพวกมันและ ช่วยลดอัตราการเจอสารปนเปื้อนของขยะไมโครพลาสติกในตัวของสัตว์ทะเล