การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัวชมพู แสงงาม, วิสาขวดี นามบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2 ประเภท คือ กะลามะพร้าว และ ชานอ้อย เนื่องจากที่มีปริมาณค่อนข้างมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการกระตุ้นด้วย พลังงานไมโครเวฟ ขั้นตอนแรกการคาร์บอไนซ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2 ประเภท คือ กะลามะพร้าว และ ชานอ้อยที่อุณหภูมิ 400 500 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง วิเคราะห์ปริมาณความชื้น ปริมาณสาร ระเหย ปริมาณเถ้า และปริมาณคาร์บอนคงตัว นำถ่านชาร์ที่ผ่านการคาร์บอไนซ์ที่อุณภูมิ 400 องศาเซลเซียส แช่ สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซต์ (KOH) ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ในอัตราส่วนถ่านชาร์ 1 กรัมต่อ สารละลาย 20 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 200 500 และ 800 วัตต์ ตามลำดับ เป็นเวลา 60 วินาที จากการวิเคราะห์พื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุนของถ่านกัมมันต์ด้วยเทคนิค BET และความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์