การศึกษาการใช้อินโดฟีนอลเพื่อทดสอบผลของวิธีการปรุงอาหารที่มีต่อการสูญเสียวิตามินซีในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดียนา หมัดตะพงศ์, ตัสนีม ดอนิ, อิฮ์ซาน วามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิลฮาม เซ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้สารอินโดฟีนอลในการทดสอบวิธีการปรุงอาหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบถึงการสูญเสียวิตามินซีในอาหาร