การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากเปลือกกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสฟา อีแมดอสะ, นัสรีน ดือราโอะ, นิซาร่า มะกาเจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาอีเสาะ จะปะกียา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณสารในการสกัดสารแทนนิน(Tannin)จากเปลือกกาแฟ(coffee shell) ที่นำมาสกัดเปลือกกาแฟ(coffee shell)มาสกัด เนื่องจากมีการทิ้งเปลือกกาแฟ(coffee shell)เป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม การสกัดใช้อุณหภูมิแตกต่างกัน 5 ระดับ (30, 40, 60, 80, และ 100 C) เป็นเวลา 7 วัน สารสกัดจากเปลือกกาแฟ(coffee shell)ถูกนำไปวิเคราะห์หาค่าปริมาณสาร ปริมาณสารโพลีฟีนอล(Polyphenols)ทั้งหมด ค่า Stiasny number และ ปริมาณคอนเดนส์เเทนนิน(Condenses tannins) ผลการศึกษาหาข้อมูลต่างๆแสดงให้เห็นถึงปริมาณสารแทนนินที่สกัดจากเปลือกกาแฟ(coffee shell)และแสดงให้เห็นว่าสามารถสกัดสารแทนนินจากเปลือกกาแฟ(coffee shell)ได้