เครื่องตัดหญ้าพกพาพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติมา อิ่มใจ, สหรัฐ พานตะศรี, มยุริญ สีงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต, ศิริพร ไชยมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและให้พลังงานทดแทน ออกแบบตัวเครื่องให้ง่ายต่อการใช้งานโดยใช้แบตเตอรี่ 12 V 1 ตัว มอเตอร์กระแสตรง 12 V 1 ตัว ใบคัดเตอร์อลูมิเนียม 2 ใบ แผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 W 1 แผง อินเวอเตอร์ 1 ตัว ประกอบตัวเครื่องตามแบบและทดสอบการใช้งาน