ตำแหน่งจุดออร์โทเซนเตอร์ของรูปสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมที่สัมผัสทุกด้าน ของรูปหกเหลี่ยมซึ่งมีมุมหนึ่งคู่เป็นมุมฉากและมุมที่เหลือมีขนาดที่เท่ากัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาระฎา เต๊ะสาโหม, อัสนาน ปะดูกา, นูรีซัน มรรคาเขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉ๊ะ หมาดมาสัน, ฟารีด๊ะ สันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาค้นคว้าวารสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ British Mathematical Olympiad 1999 รอบที่ 2 (BMO2) ข้อที่ 2 กล่าวว่า รูปหกเหลี่ยม สัมผัสวงกลม ที่จุด โดยกำหนดให้ เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน และ ตามลำดับ ดังรูป

จงพิสูจน์ว่า และ ตัดกันที่จุด ซึ่งจากการศึกษาพบว่า และ ตัดกันที่จุด ซึ่งเป็นจุดออร์โทเซนเตอร์ของ คณะผู้จัดทำได้ทำการสร้างรูปดังกล่าวในโปรแกรม The geometer’s sketchpad พบว่าเมื่อจุด อยู่บน ด้วยระยะห่างจากจุด ที่เหมาะสมจะทำให้มุม และมุมที่เหลือของรูปหกเหลี่ยม จะมีขนาดที่เท่ากันทุกมุม คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะหาตำแหน่งของจุด ซึ่งเป็นออร์โทเซนเตอร์ของ ที่ทำให้รูปหกเหลี่ยม มีมุมหนึ่งคู่เป็นมุมฉากและมุมที่เหลือมีขนาดที่เท่ากัน และหามุมแต่ละมุมของ