ถุงเพาะชำกล้าไม้รักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริธัญญ์ มรรคาเขต, ปาณิสรา มาฮับผล, กฤติณัน ชูทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันเกษตรกรมีการเพาะปลูกต้นยางพาราจำนวนมาก โดยเมื่อนำต้นกล้าออกจากถุงเพาะชำลงมาปลูกในดิน ทำให้ถุงเพาะชำไม่สามารถใช้งานต่อได้ และต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานาน คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นถุงเพาะชำที่มีซิปเปิด-ปิดจากวัสดุหลายๆชนิดเพื่อนำมาศึกษาว่าวัสดุชนิดใดที่สามารถนำมาใช้งานได้หลายครั้ง และเป็นการประหยัดทรัพยากรได้เป็นจำนวนมาก