ไบโอดีเซลฉบับปรับปรุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ งามมาก, แสนสุข เลาวัชรากูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา สาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากน้ำมันไบโอดีเซลที่รัชกาลที่9ได้ทรงคิดค้นขึ้นมานั้นไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากต้นทุนการผลิตนั้นมีราคาสูงและเมื่อใช้ไปนานๆจะเกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์พวกเราจึงต้องการพัฒนาและปรับปรุงให้ไบโอดีเซลนั้นสามารถผลิตและใช้งานได้ดีขึ้น