โฟมจากลำต้นทานตะวันเพื่อทดแทนโฟมพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กสวรรณ วรรณูปถัมภ์, สิริกุล เลื่อนทอง, ธัญลักษณ์ จันทะเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการนำโฟมพลาสติก (plastic foam) มาใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อย่างแพร่หลายเป็นวัสดุกันกระแทกให้กับสินค้า ใช้เป็นวัสดุกันกระแทกในหมวกกันน็อคเพื่อกันกระแทกให้ศีรษะ ใช้เป็นฉวนในป้องกันความร้อนรักษาความเย็น ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร แต่โฟมพลาสติก (plastic foam) ใช้เวลานานในการย่อยสลาย ไม่สามารถกำจัดได้โดยการเผา และในปัจจุบันมีการนำวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนาน ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้มีแนวคิดในการนำเนื้อเยื่อภายในของลำต้นทานตะวัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายโฟม มาทำการทดลองความเป็นไปได้ในการในการทดแทนโฟมพลาสติก (plastic foam) เนื่องจากโฟมจากเนื้อเยื่อภายในของลำต้นทานตะวันสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งต่างจากโฟมพลาสติก (plastic foam) ที่ย่อยสลายได้ยาก และมีสารเคมีตกค้างซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ และในการทำโครงงานครั้งนี้ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้โฟมพลาสติก (plastic foam) และได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น ขั้นตอน ดังนี้ 1.การเตรียมลำต้นทานตะวัน 2. การศึกษาโครงสร้างของเซลล์ของลำต้นทานตะวันและโฟมพลาสติก โดยกล้องจุลทรรศน์ 3. การเตรียมเนื้อเยื่อภายในของลำต้นทานตะวันเพื่อผลิตแผ่นโฟม 4. การผลิตแม่พิมพ์ 5. ทดลองหาอัตราส่วนระหว่างเนื้อเยื่อภายในของลำต้นทานตะวันกับตัวประสานที่ดีที่สุดในการผลิตแผ่นโฟม 6. การศึกษาการเปรียบเทียบการดูดซับแรงกระแทกระหว่างโฟมจากลำต้นทานตะวันกับแผ่นโฟมพลาสติก 7. การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บรักษาอุณหภูมิของแผ่นโฟมลำต้นทานตะวันและแผ่นโฟมพลาสติก และ 8.การผลิตบรรจุภัณฑ์จากโฟมลำต้นทานตะวัน