ไม้อัดหน่วงไฟจากใบสักแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พริมา แซ่แต้, อาทิตยา จิตต์ไชยวัฒน์, อนัญญา โตมะสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ไม้อัดหน่วงไฟจากใบสักแห้ง (Retardant fire plywood from dry teak leaves) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา ออกแบบ และทดลองผลิตไม้อัดจากใบสักแห้ง 2) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของไม้อัดจากใบสักแห้ง ในด้านความสามารถในการหน่วงไฟและระยะลามไฟ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟของตัวประสาน 2 ชนิด คือ การลาเท็กซ์ และกาวแป้งเปียก (แป้งข้าวเจ้า) และสารหน่วงไฟ 3 ชนิด คือ กรดบอริก บอแรกซ์ และแอมโมเนียมซัลเฟต ที่ผสมในไม้อัดจากใบสักแห้ง 4) เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตไม้อัดที่มีความสามารถในการหน่วงไฟ โดยมีกระบวนการทดลอง ดังนี้ นำ ใบสักแห้งที่ร่วงจากต้นเอาเฉพาะใบไม่เอาก้านใบมาปั่นให้ละเอียดผสมตัวประสาน 2 ชนิด คือ กาวลาเท็กซ์ และการแป้งเปียก (แป้งข้าวเจ้า) และผสมสารหน่วงไฟ 3 ชนิด คือ คือ กรดบอริก บอแรกซ์ และแอมโมเนียมซัลเฟต นำส่วนผสมคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปเทใส่แม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2 x 7 เซนติเมตร จะได้ไม้อัดที่ใช้ในการทดลอง โดยมีขั้นตอนการทดลอง คือ นำไม้อัดจ่อที่เปลวไฟเป็นเวลา 20 วินาที แล้วนำแท่งไม้อัดออกจากเปลวไฟ จับเวลาตั้งแต่เอาแท่งไม้อัดออกจนกระทั่งไฟดับ บันทึกผลการทดลอง และวัดระยะการลามไฟโดยวัดจากปลายแท่งไม้อัดถึงระยะที่ไฟลามถึง บันทึกผลการทดลอง