รูปแบบการผลิตพลังงานไฮโดรเจน จากสาหร่ายประเภทไซยาโนแบคทีเรีย ภายใต้สภาวะโฟโต้เฮเทอโรโทฟิค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ หัดที, โศภิษฏ์ชล กิติศรีวรพันธุ์, อภิวิชญ์ โคตรวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิยะดา สิริอมตธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปแบบกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากการเลี้ยงสาหร่ายภายใต้สภาวะโฟโต้เฮเทอโรโทฟิค โดยมีการเลี้ยงสาหร่ายไว้สองโรงเรือนผลิตภัณฑ์ที่ได้จาโรงเรือนที่1จะเป็นแก๊สH2+CO2 และจะมีทำลายCO2ในโรงเรือนที่2 (จากกระบวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย)และผลิตภัณฑ์ที่ได้เพิ่มเติมคือ O2