ระบบประเมินระดับผู้มีภาวะซึมเศร้าโดยใช้ Chat GPT ร่วมกับเทคโนโลยี AI (Deep learning)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนาคามี ลือชัย, ปราชญ์ จันทร์เต็ม, วิรพัฒน์ ลักษณศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรืองริน สินธุระวิทย์, มาลิณี แก้วเกิดมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบประเมินระดับผู้มีภาวะซึมเศร้าโดยใช้ Chat GPT ร่วมกับเทคโนโลยี AI (Deep learning) มีการทำงาน คือเป็นแอพพลิเคชันที่จะช่วยตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงทีจะเป็นโรคซึมเศร้าในระดับต่าง ๆ โดยภายในแอพพลิเคชันจะมีการให้ผู้ใช้พูดคุย และซักถาม เพื่อที่ระบบจะทำการตรวจสอบคำสำคัญที่คาดคะเนว่าผู้ใช้จะเป็นโรคซึมเศร้าในระดับต่าง ๆ และระบบจะทำการส่งแบบประเมินเพื่อตรวจสอบระดับภาวะซึมเศร้าขอผู้ป่วย