เครื่องเลี้ยงกบอัตโนมัติ 4 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติ น้ำ, ศักดิพัฒน์ นิระภัย, คณัสนันท์ มูซา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติ น้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน รัฐบาลมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการเลี้ยงกบก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของประเทศที่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งในด้านการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก แต่ด้วยวิธีการเลี้ยงกบนั้นมีความยุ่งยากหลายขั้นตอน ทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในด้านพฤติกรรมของกบที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเมื่อผู้เลี้ยงต้องการขยายธุรกิจโดยการเลี้ยงกบเพิ่มขึ้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เพราะในการดูแลบ่อเลี้ยงกบด้วยแรงคนมีขีดจำกัดเรื่องเวลาที่แต่ละคนที่ต้องใช้ในการดูแลกบ จึงดูแลกบได้จำนวนจำกัด ไม่ทั่วถึง ทั้งยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจ้างคนดูแล ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้าจำนวนมากจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยง เกิดต้นทุนในการเลี้ยงกบเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งด้วยทีมผู้วิจัยได้เคยศึกษาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในศูนย์เลี้ยงกบ ทำให้มีประสบการณ์และทราบถึงวิธีการเลี้ยงกบที่มีความยุ่งยากของขั้นตอนการเลี้ยงกบเป็นอย่างดี จึงเกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเลี้ยงกบแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานทดแทน ที่รวมขั้นตอนการเลี้ยงและดูแลกบไว้ในเครื่องเดียว เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมธุรกิจการเลี้ยงกบของชาวบ้านในชุมชน หรือแม้แต่ผู้ประกอบการณ์ฟาร์มกบขนาดใหญ่ให้สามารถขยายธุรกิจการเลี้ยงกบได้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น เป็นที่มาของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องเลี้ยงกบอัตโนมัติ 4 in 1 (Automatic Frog Machine)” นวัตกรรมเพื่อ “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีคุณสมบัติตามผลการทดสอบดังนี้

  1. สามารถให้อาหารกบอัตโนมัติ และกำหนดปริมาณอาหารตามจำนวนกบในบ่อได้ 100 %

  2. สามารถเปิดไฟล่อแมลงที่ผิวน้ำเพื่อเป็นอาหารเสริมให้กบในช่วงกลางคืนได้ 100 %

  3. สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยงกบอัตโนมัติและกำหนดปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงกบได้ โดย สามารถเพิ่มจำนวนกบจากการเลี้ยงได้มากขึ้นกว่าวิธีการเลี้ยงแบบเดิม 8 %

  4. สามารถสร้างบรรยากาศฝนตกเพื่อเร่งการผสมพันธุ์

  5. ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 25 หน่วยไฟฟ้าต่อหนึ่งบ่อเลี้ยงกบ