เครื่องชั่งมวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บดินทร์ อินเขาย้อย, อวกาศ ดีคำ, ณัฐพร พิกุลทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติ น้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มวล (Mass) เป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุที่บ่งบอกปริมาณของสสารหรือเนื้อสารที่วัตถุนั้นมี และมีผลต่อพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุทุกๆอย่างในจักรวาล ซึ่งการหาค่ามวลในปัจจุบันนิยมใช้การวัดด้วยแรงที่โลกกระทำต่อมวลนั้นๆ หรือที่เรียกว่าน้ำหนัก (Weight) ซึ่งในความจริงแล้วน้ำหนักจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกหรือความสูงที่ระดับต่างๆกัน นั่นทำให้ค่ามวลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนตามมา ซึ่งในหลายๆกิจกรรมจำเป็นของมนุษย์ ค่ามวลจะมีผลอย่างมากในการคำนวณและออกแบบด้านความปลอดภัย อาทิ การออกแบบด้านความปลอดภัยของจรวด เครื่องบิน การออกแบบเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ขนาดต่างๆในการกระโดดร่ม รวมไปถึงการหาค่ามวลที่ถูกต้องสำหรับการทดลองในอวกาศที่ทั้งโลกให้ความสำคัญในตอนนี้ ทีมผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการออกแบบสร้างอุปกรณ์ที่มีวิธีการหาค่ามวลโดยไม่ใช้น้ำหนักของวัตถุในการอ้างอิง เพื่อให้ได้ค่ามวลที่ตรงกันทุกๆที่แม้กระทั่งในสภาวะไร้น้ำหนัก เกิดเป็นที่มาของโครงงาน “เครื่องชั่งมวล (Real Mass Scale)” และจากการทดสอบประสิทธิภาพการวัดค่ามวลของ “เครื่องชั่งมวล (Real Mass Scale)” เปรียบเทียบกับการวัดค่ามวลโดยใช้เครื่องชั่งแบบทั่วไปที่ใช้น้ำหนักอ้างอิง ภายใต้สภาพการเคลื่อนที่ที่มีค่าความเร่งโน้มถ่วงไม่คงที่ (g) (ในลิฟต์) พบว่าค่ามวลจากเครื่องชั่งมวล (Real Mass Scale) ที่อ่านได้มีค่าใกล้เคียงกับค่ามวลที่ถูกต้องของมวลทดสอบมาตรฐาน มากกว่าค่าที่อ่านได้จากการใช้เครื่องชั่งทั่วไปที่ใช้ค่าน้ำหนักวัดมวล