เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติด้วยพลังงานทดแทนเพื่อฝึกนิสัยการกิน ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา สรหงษ์, ปัญญา ธรรมสามิสรณ์, ธนัญชนก ขวัญอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติภูมิ น้ำแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงนับเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์จากหลายเหตุผล อาทิ การที่สังคมได้เข้าสังคมผู้สูงอายุที่คนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น มีลูกน้อยลง ทำให้สัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นเพื่อนหรือเป็นเสมือนลูกทดแทน หรือ จากค่านิยมที่คนครองโสดมากขึ้น คู่แต่งงานที่ไม่มีบุตร รวมทั้งปัจจัยจากสื่อ Social ในกลุ่มของคนรักสัตว์ที่มีการแชร์ภาพพฤติกรรมของสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ มากขึ้น จนธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มการขยายตัวจัดตั้งธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และปัญหาสำคัญที่พบได้จากผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ที่ทำเป็นธุรกิจ รวมถึงกับสัตว์เลี้ยงของผู้จัดทำโครงงานเอง คือ ปัญหาสัตว์เลี้ยงกินยาก กินเหลือ เบื่ออาหาร และเลือกกิน จนทำให้สัตว์เลี้ยงผ่ายผอม มีภูมิคุ้มกันต่ำทำให้เป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้เลี้ยงใช้วิธีเริ่มต้นเลี้ยงด้วยการให้อาหารของคน เมื่อผู้เลี้ยงเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารสำเร็จรูป สัตว์เลี้ยงก็มักจะเมินเฉยต่ออาหารนั้น รวมถึงการที่ผู้เลี้ยงไม่มีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยง จึงให้อาหารคราวเดียวจำนวนมากทิ้งไว้ทำให้สัตว์เลี้ยงกินตามใจไม่เป็นเวลา ทีมผู้จัดทำโครงงานจึงพยายามการศึกษาและออกแบบเครื่องให้อาหารเพื่อฝึกนิสัยการกินของสัตว์เลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ จนได้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติด้วยพลังงานทดแทนเพื่อฝึกนิสัยการกิน ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ” นั่นเอง