การเปรียบเทียบคุณสมบัติแผ่นฟิล์มไคโตซานเพื่อยืดอายุมะม่วงน้ำดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตุลาพร จันทรานุวงค์, รชนีกร มณีวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์, สุทัศน์ บุญเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจุบันมีการใช้ฟิล์มพลาสติกในการยืดอายุมะม่วงน้ำดอกไม้ แต่จากการศึกษาปัญหาต่างๆพบว่าฟิล์มพลาสติกไม่สามารถยืดอายุมะม่วงน้ำดอกไม้ได้ในระยะเวลานานๆ ทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้เน่าเสีย และเนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการจัดทำโครงงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ชีววิทยา เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบฟิล์มไคโตซานที่ผสมสารต่างๆกับฟิล์มพลาสติกที่ใช้ถนอมอาหารทั่วไป โดยได้ศึกษาผ่านการทดลองทำกิจกรรมการทดลองต่างๆเพื่อให้ได้ฟิล์มไคโตซานที่มีส่วนประกอบแตกต่างกัน

ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะนำฟิล์มไคโตซานที่มีประสิทธิภาพตรงตามเงื่อนไขมากที่สุดมาใช้ในการยืดอายุมะม่วงน้ำดอกไม้แทนฟิล์มพลาสติกในปัจจุบัน