การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศจากสารสกัดพรอพอลิสชันโรงโดยใช้หลักการพ่นไอน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสิทธิ์ เยี่ยมราษฎร์, พิชชาภา ยอดยิ่ง, ชัยพัทธ์ วิจักขณวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์, อีสซา เดสสิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสะเต็มศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศจากสาร

สกัดพรอพอลิสชันโรงโดยใช้หลักการพ่นไอนำ้จัดขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่อง

ฟอกอากาศ แก้ปัญหาการอาศัยอยู่ในสภาพที่มีมลพิษทางอากาศและสามารถกรอง

ฝุ่น PM2.5 ได้ โดยมีแนวคิดในการนำรูปแบบของรังชันโรงพันธุ์ใต้ดินในจังหวัด

พะเยามาเป็นต้นแบบ

จากการศึกษาพบว่าเมื่อสกัดพรอพอลิส มาเคลือบแผ่นกรองอากาศ

เพื่อช่วยให้ดักจับฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น และได้นำไอน้ำามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น

และกรองอากาศเพิ่มขึ้นอีก การศึกษาประสิทธิภาพในการกรองของแผ่นกรองอากาศ

พบว่า แผ่นกรองพรอพอลิสมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถกรอง TVOC จากแป้งได้

99.58% และธูป 88.56% กับHCHO จากแป้ง 99.375% และธูป 96.55% ระยะห่าง

ของแผ่นกรองและพัดลมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 6 ซม. เครื่องฟอกอากาศ

สามารถ กรองฝุ่น PM2.5 ได้ 65.76% และ PM10 ได้91.04% และเมื่อติดตั้ง

เครื่องพ่นไอน้ำเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไอน้ำสามารถกรอง TVOC ได้ 98.43% และ

HCHO 82.86%

ดังนั้นจากผลการศึกษาเครื่องฟอกอากาศที่มีรังชันโรงพันธุ์ใต้ดินเป็น

ต้นแบบและแผ่นกรองที่เคลือบด้วยสารสกัดพรอพอลิส โดยติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำมี

ประสิทธิภาพในการฟอกอากาศที่ปนเปื้อนฝุ่น PM2.5 PM10 ท าให้ค่า HCHO และ

ค่า TVOC มีค่าที่เหมาะสม