การออกแบบและการสร้างระบบตรวจจับความเร็วของวัตถุทางดาราศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภโชติ เบ้าชาลี, วชิรายุทธ เสมอเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาส รวมปะระ, ณัฐพงศ์ วงศ์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการศึกษาความเร็วของวัตถุทางดาราศาสตร์จะใช้เวลาในการคำนวณความเร็วโดยใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากต้องคอยสังเกตวัตถุทางดาราศาสตร์ ที่เคลื่อนที่ในVDO และคำนวณความเร็ว ทำให้ในการเก็บข้อมูล เป็นไปได้ล่าช้า เราจึงต้องสร้างระบบที่ช่วยในการคำนวณวัตถุทางดาราศาสตร์ แต่ระบบที่มีในปัจจุบันนั้นส่วนมากจะใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้พวกเราเริ่มสร้างระบบตรวจจับความเร็วของวัตถุทางดาราศาสตร์ที่ สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เรามีไฟล์VDO