การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายลักษณะปรากฏการณ์ออโรร่าที่สามารถสังเกตได้จากพื้นโลกโดยศึกษาปรากฏการณ์คลื่นของอัลเฟนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างระบบพยากรณ์ปรากฏการณ์ออโรร่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาดา จันทร์ผ่อง, ธนเดช ไชยสงคราม, สุมิโต เอียดสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์