การสร้างและพัฒนาระบบแพ็คเกจเว็บไซต์สำหรับแยกประเภทใบหน้าเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลบุคคลเพิ่มเติมสำหรับงานบรรยายต่าง ๆ โดยใช้ระบบ face recognition

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพงศ์ ปิติจรูญพงศ์, รุจิภัส ทองเป้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีกิจกรรมงานบรรยายหรือ งานนำเสนอต่าง ๆ และมักจะเกิดปัญหา อย่างการสื่อสารด้วยความเร่งรีบ ทำให้ผู้ฟัง บางกลุ่มไม่ได้รับข้อมูล และ อาจเกิดการที่สื่อสารไม่สมบูรณ์ได้ ดังนั้นทางผู้พัฒนานั้นเล็งเห็นว่า ใบหน้าของผู้บรรยายนั้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และ ความเฉพาะตัวที่สูง จะทำให้ผู้เข้าฟังได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยวิธีการแยกประเภทใบหน้าหรือการ face-recognition ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในปัญญาประดิษฐ์ และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่สามารถแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้บรรยายได้ โดยทางผู้พัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบเว็บไซต์ที่สามารถนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลนั้นด้วยวิธีการแยกประเภทใบหน้า และ เปรียบเทียบเวลา และ ค่าความถูกต้องของระบบที่ใช้วิธีการ เพิ่มและแต่งเติมรูปภาพ(Image Augmentation)

โดยวิธีการดำเนินการคือเราจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบเมื่อ ใช้วิธีการ augmentation และ ไม่ใช้ เพื่อจะเลือกว่าจะใช้วิธีการนี้ในระบบหรือไม่ เพื่อเพิ่มประสิทธาพในการคัดแยกรูป และพัฒนาโมเดลของระบบเพื่อแยกประเภทใบหน้าของบุคคลด้วย convolutional neural network(CNN) ประเภท VGG16 และ พัฒนาหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วยภาษา HTML, CSS, Java Script, React และนำโมเดลมาเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และเผยแพร่ลงสาธารณะ เพื่อให้องค์กรอื่น สามารถนำระบบนี้ไปประยุกต์ต่อได้ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ระบบเว็บไซต์ที่สามารถแยกประเภทใบหน้าและนำเสนอข้อมูลและประยุกต์กับงานอื่น ๆได้ การยกระดับการบรรยาย และได้เอกสารวิจัยเพื่อให้คนอื่นได้ศึกษาต่อ