ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์พริกไทยต่อการยับยั้งโรคเหี่ยวในมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา เกียงเอีย, กรวิชญ์ โพธิ์สุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชมน รุ่งใสวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะละกอเป็นไม้ผลเขตร้อน ที่นิยมบริโภคและอุปโภคกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น จึงเอื้อต่อการเจริญเติมโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยว ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่เกษตรกรสวนมะละกอกังวล มักระบาดมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีในการป้องกัน แต่หากใช้สารเคมีอาจมีผลกระทบที่ตามมาในภายหลังได้ และเช่นเดียวกัน เมื่อประเทศไทยตั้งอยู่ในเขนร้อนชื้น จึงทำให้มีความหลากหลายของพืชวงศ์พริกไทย ซึ่งปลูกกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งยังมีผลผลิตตลอดทั้งปี มีรายงานการศึกษาว่าพืชวงศ์พริกไทยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ ผู้จัดทำจึงมุ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชวงศ์พริกไทยเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร ตลอดจนนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่นที่มีโรคลักษณะเดียวกัน