ถังขยะฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐดนัย สุวรรณศิลป์, สวรส คาโต้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จามจุรี พรหมเผ่า, ประภาส รวมปะระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เกิดขึ้นมากจน ทำให้มีผู้คนติดเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นจำนวนมากในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19ผู้คนจึงจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสCovid-19และต้องคอยเปลี่ยนเป็นประจำจนทำให้มีขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้มีเชื้อไวรัสติดอยู่ในขยะติดเชื้อ โดยอาจจะมีเชื้อโรคหรือเชื้อต่างๆติดอยู่ที่หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้และเมื่อมีคนมาเก็บขยะก็อาจจะติดเชื้อไวรัสไปด้วย จึงทำให้เกิดขยะที่ติดเชื้อเชื้อโรคและส่งผลเสียต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จากความเป็นมาข้างต้นเห็นได้ว่าเนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 ทำให้เกิดขยะติดเชื้อจำนวนมาก ทางคณะผู้จัดทำได้มองปัญหานี้จึงได้แนวคิดในการออกแบบถังขยะฆ่าเชื้ออัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์โดยตัวถังขยะสามารถฆ่าเชื้อด้วยรังสีUVCและเพื่อความปลอดภัยทางคณะผู้จัดทำจึงได้ติดตั้งระบบเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อลีกเหลี่ยงการสัมผัสโดยตรง โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อความสะดวกสะบายแก่ทุกคนจากนั้นยังได้ออกแบบถังขยะสามารถแจ้งเตือนเมื่อถังขยะอัตโนมัติเต็มเพื่อจะให้ผู้ดูแลได้นำขยะที่ติดเชื้อไปทิ้งทำลายอย่างเรียบร้อย