ชุดอุปกรณ์ตรวจจับการนั่งนานป้องกันโรค Office syndrome

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย สายปิง, วิภาดา สาคะศุภฤกษ์, เปมิกา สัณห์พานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์, ณัฐณี อินทวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบัน มนุษย์ใช้เวลาจำนวนหลายชั่วโมงบางคนเกือบทั้งวันในการนั่งทำงานหรือเรียน

ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ส่งผลให้เป็นโรคที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรม ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดในการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม เพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในการรักษาสุขภาพที่มีมูลค่าจำนวนมาก

ทางผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นชุดอุปกรณ์ตรวจจับการนั่งนานป้องกันโรค Office syndrome ขึ้น เพื่อเป็น

ตัวช่วยเตือนเราไม่ให้นั่งทำงานหรือนั่งเรียนเป็นเวลานาน เตือนให้ลุกจากเก้าอี้ เปลี่ยนอิริยาบท ยืนเพื่อยืดเส้นยืดสายหรือออกกำลังกาย ซึ่งการนั่งนานเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม หลักการทำงานของชุดอุปกรณ์คือ เมื่อผู้ใช้นั่งลงที่เก้าอี้ เซ็นเซอร์แสงที่ติดกับเครื่องจะทำการตรวจจับและจะส่งสัญญาณไปที่ไทม์เมอร์เพื่อจับเวลา ขณะจับเวลาไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวซึ่งแสดงว่ายังนั่งได้ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด โดยหากครบตามเวลาที่กำหนดแล้วไฟจะขึ้นเป็นสีแดง จากนั้นจะมีเสียงเตือนดังขึ้นจากลำโพงพร้อมกับมอเตอร์จะสั่น เมื่อผู้ใช้งานลุกขึ้นออกจากที่นั่ง เพื่อไปยืดเส้นยืดสายหรือลุกขึ้นไปทำธุระส่วนตัวแล้ว เสียงและการสั่นจะหยุดลงและไฟจะเป็นสีเหลือง จากนั้นจะจับเวลาการพัก หากยังไม่ถึงเวลานั่งทำงานต่อก็จะมีการแจ้งเตือน ซึ่งระบบจะกำหนดเวลานั่งทำงานไว้ที่ 1.30 ชั่วโมง กำหนดเวลาพักไว้ที่ 15 นาที เป็นเบื้องต้นแต่สามารถเปลี่ยนโดยผู้ใช้ได้ ซึ่งชุดอุปกรณ์ป้องกัน Office syndrome ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันที่มีการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นเวลานาน ซึ่งในปัจจุบันและแนวโน้วในอนาคตผู้คนจะประกอบอาชีพที่มีลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมและส่งผลเสียต่อสุขภาพจำนวนมาก ควรต้องมีตัวช่วยในการป้องกันโรค Office syndrome เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังสามารถนำอุปกรณ์นี้ไปช่วยส่งเสริมการขายเก้าอี้ในภาคธุรกิจได้อีกด้วย