การศึกษาเซลลูโลสโฟมจากกากอ้อย เพื่อดูดซับสารโลหะหนักในน้ำ และเพิ่มคุณสมบัติโฟมทำความสะอาดตัวเองได้ โดยการใช้ปฎิกิริยาโฟโตแคตาไลติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก จุ้ยสกุล, เขมจิรา ชมยิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังเคระห์โฟมเซลลูโลสเพื่อดูดซับสารโลหะหนัก และมีคุณสมบัติที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ไม่เกิดเป็นขยะอันตรายต่อ ทำให้สามารถใช้ซ้ำได้