การหาพื้นที่หน้าตัดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากการตัดส่วนยอดด้วยระนาบที่ทำมุมเซต้ากับระนาบที่ขนานกับฐาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวดี ธัมปสาโท, ชนรดา สิทธิพงษ์, ธนิตยาธร จันทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดิษพล เนตรนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “การหาพื้นที่หน้าตัดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากการตัดส่วนยอดด้วยระนาบที่ทำมุมเซต้า กับระนาบที่ขนานกับฐาน” โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาสูตรทั่วไปในการหาพื้นที่หน้าตัดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากการตัดส่วนยอดด้วยระนาบที่ทำมุมเซต้า กับระนาบที่ขนานกับฐานที่ตัดบนผิวข้างและสันของพีระมิด ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบการหาพื้นที่หน้าตัดที่เกิดขึ้นโดย ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเกตลักษณะของพื้นที่หน้าตัดที่เกิดขึ้น โดยใช้โปรแกรม Geogebra