สิ่งประดิษฐ์ลดค่าฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชชา ศรีเผด็จ, กิ่งกาญจน์ โตอัสมิ, ชโยดม ศิริชยาพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัช ปานสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณฝุ่น PM2.5 ในอากาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งฝุ่นเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนอย่างร้ายแรง ทำให้ผู้คนตระหนักถึงการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยการทำให้ฝุ่น PM2.5 มีปริมาณลดลง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำ งานวิจัยฉบับนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่อง PM2.5 Smart Protect และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง PM2.5 Smart Protect จากผลการทดลองในครั้งนี้ พบว่า เครื่อง PM2.5 Smart Protect ที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสามารทำงานได้ตามสมมติฐาน โดยสามารถทำให้ปริมาณฝุ่น PM2.5 ในอากาศลดน้อยลงได้ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ