เครื่องตรวจจับและส่งสัญญาณแจ้งเตือนมลพิษฝุ่นละอองผ่านทางไลน์โนติฟาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติเชษฐ์ ดังธนกุล, นฤเบศ ภิญโญดุลยเจต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแจ้งเตือนมลพิษของเครื่องตรวจจับและส่งสัญญาณแจ้งเตือนมลพิษฝุ่นละอองโดยจะไปเก็บค่าข้อมูลในเว็บไซด์ที่เราเขียนขึ้นมาเองและแสดงค่าออกมาในรูปกราฟแท่ง และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับฝุ่นละออง และสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์โนติฟาย เพื่อมาประยุกต์ใช้แจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร