เครื่องม้วนผ้ากึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวคิน จิตอามาตย์, บุญพงษ์ อนุตรเวติน, สรวิชญ์ วังคะฮาต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุธิดา สาธุชาติ, อัจฉริยา ปาระพิมพ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการทำงานออกแบบและประดิษฐ์เครื่องม้วนผ้ากึ่งอัตโนมัติ 2)เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องม้วนผ้ากึ่งอัตโนมัติโดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาจำนวนแกนนิ่งและเลื่อนระยะแกนคลี่ผ้าเพื่อทดสอบหาความตึงของผ้าที่เหมาะสมต่อการม้วน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ ค่าเฉลี่ย

จากการศึกษาพบว่า

  1. จำนวนแกนนิ่งที่เหมาะสมต่อการม้วนผ้า คือจำนวน 3 แกนซึ่งใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 1.31 นาทีมีระยะความคลาดเคลื่อนของผ้าเท่ากับ 10.37 เซนติเมตร

  2. ระยะของแกนคลี่ผ้าที่เหมาะสมต่อการม้วนผ้า คือที่ระยะ 42 เซนติเมตรซึ่งใช้เวลา

เฉลี่ยเท่ากับ 1.37 นาที มีระยะความคลาดเคลื่อนของผ้าเท่ากับ 3.65 เซนติเมตร

ดังนั้นผลการทดสอบพบว่าเครื่องม้วนผ้ากึ่งอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเพิ่มจำนวนแกนนิ่ง 3 แกนและเลื่อนระยะแกนคลี่ผ้าไปที่ระยะ 42 เซนติเมตร

คำสำคัญ : ระยะความคลาดเคลื่อนของขอบผ้า, แกนนิ่ง, ระยะแกนคลี่ผ้า