การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นเซลลูโลสแบคทีเรีย สายพันธุ์Komagataeibacter nataicola เพื่อผลิตแผ่นกรองชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์แพรพรรณ ด้วยโชติ, ณัฐธิดา พิมพ์ลี, นพชรพร จันทะเล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์สุคนธ์ วาณิชย์รุ่งเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียสาย

พันธุ์ Komagataeibacter nataicola เพื่อผลิตแผ่นกรองชา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของ

แผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียสายพันธุ์ Komagataeibacter nataicola และศึกษาวิธีการผลิต ออกแบบ และ

พัฒนาแผ่นกรองชาจากแผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียสายพันธุ์ Komagataeibacter nataicola ซึ่งทำการ

ทดสอบคุณสมบัติ 3 ประเภท ได้แก่ สมบัติการทนความร้อน สมบัติการทนต่อแรงดึง และสมบัติการซึมน้ำ

ของแผ่นเซลลูโลสแบคทีเรีย

จากผลการทดลอง สมบัติการทนความร้อนของแผ่นเซลลูโลสพบว่า แผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียที่ปั่น

และไม่ผสมไคโตซาน แผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอัตราส่วนปริมาณไคโตซาน 0.1 กรัม : แผ่นวุ้น 10 กรัม

และแผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอัตราส่วนปริมาณไคโตซาน 0.5 กรัม : แผ่นวุ้น 10 กรัม สามารถทนต่อ

ความร้อนได้โดยหลังแช่น้ำร้อนแผ่นกรองชายังคงสภาพเป็นแผ่น ไม่มีการเปื่อยยุ่ย

สมบัติการทนต่อแรงดึงจากการทดลองพบว่า แผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียที่ปั่นและไม่ผสมไคโตซาน

มีความสามารถในการทนต่อแรงดึงมากที่สุด

สมบัติการซึมน้ำของแผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียพบว่า น้ำสามารถซึมผ่านแผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียที่มี

อัตราส่วนปริมาณไคโตซาน 0.5 กรัม : แผ่นวุ้น 10 กรัม ได้มากที่สุด

ซึ่งแผ่นเซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอัตราส่วนปริมาณไคโตซาน 0.5 กรัม : แผ่นวุ้น 10 กรัม มีความ

เหมาะสมที่จะนำมาทำเป็นแผ่นกรองชามากที่สุด