สาหร่ายหางกระรอกกำจัดน้ำเสีย และพลังงานทางเลือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาดา พลรัฐธนาสิทธิ์, ชัญญา แจ้งนิลรัตน์, ชนิกานต์ อาจภัยรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต แต่ในปัจจุบันน้ำจากแหล่งน้ำหลาย ๆ แหล่งมีความเน่าเสีย เกิดมลพิษจากการทำกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต อาทิเช่น การขยายตัวของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่ผิดปกติ การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่บำบัดก่อน ซึ่งจากสาเหตุเหล่านี้เองที่ทำให้แหล่งน้ำไม่สามารถไหลเวียน และถ่ายเทได้ อีกทั้งยังมีแร่ธาตุส่วนเกินไปสะสมในน้ำมากจนเกินไปจนทำให้เกิดน้ำเสีย และมลภาวะ โดยทั่วไปแล้วอาจสามารถบำบัดได้โดยการวิธีการธรรมชาติ เช่น การนำพืชที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ใส่ลงไปในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะพืชจำพวกสาหร่าย ซึ่งรวมถึงสาหร่ายหางกระรอกด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากสาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว และจำนวนแร่ธาตุที่เยอะ ส่งผลให้ สาหร่ายหางกระรอกมีอัตราการเจริญเติบโตที่ผิดปกติจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุของการปิดกั้นการถ่ายเท และไหลเวียนของน้ำ ผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการนำสาหร่ายหางกระรอกส่วนเกินในแหล่งน้ำที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติไปพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม ในการศึกษาจะมีการเลือกแหล่งน้ำ และนำสาหร่ายหางกระรอกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 แหล่ง แหล่งละ 1 กลุ่ม มาทดสอบหาแร่ธาตุของสาหร่ายหางกระรอกในแหล่งน้ำเสีย หลังขั้นตอนหาประสิทธิภาพในการดูดแร่ธาตุจะเลือกมา 1 กลุ่มที่สามารถดูดแร่ธาตุได้มากที่สุด ไปศึกษาและทดลองต่อในการสกัดเอทานอลเพื่อนำไปใช้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของพลังงานทดแทน