โครงงานแผ่นฟิล์มปิดแผลไฟโบอินจากเส้นใยไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินธร สอนศรี, ณัฐฐิญา ฮองต้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นปิดแผลถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ รักษาแผลที่ซับซ้อนเรื้อรัง เช่นแผลเท้าเบาหวานยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทางสาธารณสุข ในประเทศไทย เนื่องจากใช้เวลาในการรักษานาน และเกิดผลแทรกซ้อนได้ง่าย เช่นการติดเชื้อ การผิดรูปและการสูญเสียของอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำงานตามปกติได้จนถึงไม่สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมรวมถึงภาระด้านค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่สูงขึ้นทุกปีตามจำนวนของผู้ป่วยอีกทั้งยังเกิดขยะสะสมไม่สามารถย่อยสลายได้อีกด้วย เชื่อว่าการควบคุมพื้นแผลให้มีความชุ่มชื้นที่พอเหมาะจะช่วยให้แผลหาย เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้แผลแห้งและช่วยลดการอักเสบติดเชื้อ อันเป็นที่มาของการพัฒนาวัสดุปิดแผลสามารถควบคุมระดับความชุ่มชื้นของแผลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้วัสดุที่ สามารถดูดซับน้ำและระบายความชื้นได้ดี ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรียได้ ไม่ติดแผลเวลา เปลี่ยนแผลและสามารถแนบไปกับพื้นผิวของแผลที่อาจมีลักษณะไม่เรียบหรือเป็นโพรงได้ ซึ่งวัสดุปิดแผลที่มี คุณสมบัติดังกล่าวในปัจจุบันยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการรักษาแผล เหล่านี้โดยส่วนใหญ่ในสถานบริการสาธารณสุขจึงยังคงเป็นการใช้วัสดุทำแผลแบบดั้งเดิมคือการใช้ผ้าก๊อสชุบ น้ำเกลือหรือการใช้ครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนซึ่งมีข้อเสียคือจำเป็นต้องทำแผลอย่างน้อยวันละสองครั้งและไม่ สามารถควบคุมความชุ่มชื้นของพื้นผิวแผลและการติดเชื้อได้ดีเป็นผลให้แผลหายช้าและสิ้นเปลืองแรงงานค่าใช้จ่ายในการบริการทางสาธารณสุขไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทำให้เกิดขยะจากแผ่นปิดแผลที่ อาจมีเชื่อโรค หรือสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารน้ำ สารคัดหลั่งจากแผล น้ำเหลือง น้ำหนอง ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

จากการที่นำโปรตีนไหมมาใช้เพื่อทดแทนแผลแปะแผลที่มีอยู่นั้นสามารถย่อยสลายได้ง่าย ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการยับยั้งการไหลของเลือดหรือช่วยปิดแผลที่ภายนอกผิวหนัง ซึ่งผลิตภัณฑ์จะมีส่วนที่เป็นพลาสติกและตัวยาในการปิดแผล เมื่อใช้งานตัวยาจะซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังและหลังจากนั้นจะเกิดขยะจากการใช้แผ่นปิดแผลเช่น พลาสติก จึงเกิดปัญหาขยะขึ้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดแก้ปัญหาที่จะทำแผ่นปิดแผลที่สามารถย่อยสลายออกได้เพื่อลดปริมาณขยะจากการใช้งานแผ่นปิดแผล โดยนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการนำโปรตีนไหมไฟโบรอินซึ่งเป็นที่รู้จักและได้ถูกนำมาใช้ในการเป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในรูปของไหมเย็บแผล ปัจจุบันงานวิจัยด้านวัสดุชีวภาพส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการนำโปรตีนไหมไฟโบรอินซึ่งสกัดได้จากเศษรังไหมในธรรมชาติมาพัฒนาขึ้นรูปเป็นวัสดุต่างๆมากขึ้นเช่น แผ่นปิดแผล หลอดเลือดเทียม และกระดูกเทียม เนื่องจากสมบัติการเข้ากันได้กับร่างกายที่ดีของโปรตีนไหมไฟโบรอินมาขึ้นรูปเป็นแผ่นปิดแผลด้วยวิธีต่างๆเช่น การเทสารละลายและรอให้ระเหยแห้งหรือใช้วิธีทำให้แห้งภายใต้สุญญากาศและอุณหภูมิเยือกแข็งเพื่อให้เป็นแผ่นฟิล์ม และทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดได้จากโปรตีนรังไหมที่จะช่วยทำให้สามารถยึดติดกับผิวหนังมนุษย์ได้ดีขึ้น

ดังนั้นกลุ่มผู้ทำโครงงานจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแผ่นปิดแผลไฟโบอินจากเส้นใยไหมเพื่อทดแทนแผ่นปิดแผลที่อยู่ตามท้องตลาดในปัจจุบันไปจนถึง ดูแลรักษาแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันจะได้ดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณะสุขที่สามารถขึ้นรูปเป็นแผลแปะแผลและสามารถรับสารที่มีคุณสมบัติทางยาที่เหมาะสมต่อการรักษาแผลอีกด้วย