ระบบความปลอดภัยรถยนต์อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาธิป พิลาคง, ศิวกร ภัทรวรเมธ, ชานนท์ ดวงบุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต ช่วยแสง, ศรีธร มูลมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบความปลอดภัยรถยนต์อัจฉริยะจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีสาเหตุมาจากการหลับในและความผิดปกติของรถยนต์ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมหลาย ๆ อย่างตามมา โดยระบบจะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับ 2) ส่วนของการตรวจสอบความผิดปกติของรถยนต์ 3) ส่วนของการแจ้งเตือน ผู้ขับขี่ โดยในส่วนของการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับ จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ร่วมกับการทำงานของส่วน AI (Artificial Intelligent) ที่ทางผู้จัดทำโครงงานพัฒนาขึ้น เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ขับใน 2 กรณี คือ อาการง่วงนอนและอาการเมื่อยล้า ซึ่งจะใช้ข้อมูลพฤติกรรมของคนขับประมวลผลร่วมกับข้อมูลที่ได้จาก ECU (Electronic Control Unit) ของรถยนต์ ในส่วนของการตรวจสอบความผิดปกติของรถยนต์ จะใช้ OBD Scanner ในการอ่านค่าจาก ECU ของรถยนต์เพื่อส่งไปประมวลผลและวิเคราะห์ที่บอร์ด ESP32 เช่น ความเร็ว แรงดันลมยาง ระยะเวลาที่ใช้รถยนต์ เป็นต้น และแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ที่จอมอนิเตอร์ รวมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ด้วยเสียงพูดและไฟกระพริบ