ระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสอนออนไลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติ ตุลยวรรธน์, ธนบดี บุญณ์สอาด, ศิวกร ภัทรวรเมธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต ช่วยแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสอนออนไลน์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ครูมีความสะดวกและเกิดแนวคิดที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) เพื่อตรวจจับลักษณะท่าทางและใบหน้าของครูผู้สอน โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ (Image Processing) จากกล้องที่ติดตั้งไว้ในห้องหรือบริเวณที่ครูใช้สอนแล้วส่งข้อมูลภาพไปยังบอร์ด Raspberry Pi4 เพื่อประมวลผลข้อมูลและแปลงข้อมูลภาพของลักษณะของมือที่ครูแสดงออก แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อสั่งงานกล้องต่อไป เมื่อกล้องตรวจจับลักษณะท่าทาง ระบบก็จะทำการปรับมุมกล้องตามท่าทางที่ผู้ใช้งานสั่งการ โดยจะมีแอพลิเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้การตั้งค่าต่าง ๆ ของระบบ เพื่อเพิ่มความง่ายต่อการใช้งาน