การใช้สารสกัดหยาบจากขิงในการกำจัดด้วงก้นกระดก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนุช นาปรัง, ญาดา นันตา, รังสิมา จันทร์ทูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์