การเปรียบเทียบประสิทธิ์ภาพของอุปกรณ์ดักจับหอยทากตามท้องตลาดและอุปกรณ์ดักจับหอยทากที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐจรัสพร ทิพนาถศุภวิชญ์, นิชาภา อ่าวแห่งสันติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานสาขาชีววิทยา เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิ์ภาพของอุปกรณ์ดักจับหอยทากตามท้องตลาดและอุปกรณ์ดักจับหอยทากที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ดักจับหอยทากจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับที่มีอยู่ในท้องตลาด เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการทำและเป็นการลดมลภาวะพลาสติก โดยนำหอยทากที่จับได้มาทำเป็นปุ๋ย และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาการกัดกินพืชจากหอยทาก