การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความสามารถในการดูดซับคราบน้ำมันจากท่อระบายน้ำด้วยผักตบชวาและชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษร คำมี, สุขิตา ตีระกิจวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังสณา น้ำทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้จัดทำเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความสารถในการดูดซับคราบน้ำมันจากท่อระบายน้ำด้วยผักตบชวาและชานอ้อยที่เป็นวัสดุทางธรรมชาติ โดยการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับคราบน้ำมันของผักตบชวาและชานอ้อยพร้อมเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัสดุดูดซับทั้ง 2 ชนิดที่ประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลสและโครงสร้างของเซลล์พืชที่มีลักษณะเป็นรูพรุนที่เกิดจากท่อลำเลียงต่างๆ เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวที่สามารถเกิดการดูดซับเพิ่มขึ้น โดยดูดซับคราบน้ำมันจากท่อระบายน้ำเพื่อหาความสามารถในการดูดซับที่ดีที่สุด ซึ่งผักตบชวาและชานอ้อย โดยการนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นำไปบด โดยเก็บไว้ในโถดูดความชื้น นำน้ำตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากท่อระบายน้ำมาทดลองและทำการทดลองซ้ำเพื่อหาความแม่นยำในการทดลอง