การเพิ่มผลิตผลของเห็ดนางนวลด้วยหัวเชื้อสารสกัดโปรตีนจากเมล็ดถั่วต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์ วงศ์เจริญวิชญ์, ธนกฤต วิไลพิศ, กิตติพงศ์ เจียมประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดนางนวลเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความประโยชน์ด้านอาหารและสมุนไพร เห็ดตระกูลนางรมเป็นเห็ดที่เพาะง่าย มีอายุการพักเชื้อที่สั้น เพาะได้เกือบทุกฤดูยกเว้นฤดูร้อน เนื่องจากเห็ดชอบอากาศที่ชื้น ในสภาพการผลิตเห็ดในประเทศไทยแต่เดิมจัดทำเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเป็นรายได้เสริม ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและเพื่อากรส่งออกไปยังต่างประเทศ ทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยการปลูกเห็ดในไทยมีทั้งปลูกในถุงพลาสติก บนวัสดุเพาะเชื้อและบนท่อนไม้ในปัจจุบัน เห็ดตระกูลนางรมมีอัตราการผลิตเป็นอันดับ 2 ในประเทศไทยจากการเทียบกับเห็ดชนิดอื่น และในจังหวัดนนทบุรีมีการปลูกเห็ดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ชุมชนสามารถนำไปเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนและนำไปบริโภค(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2552)

เนื่องด้วยสูตรอาหารของเห็ดตระกูลนางรมที่นิยมในเกษตรกรมักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นสูตรดัดแปลงเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นสูตรทดแทนการใช้ขี้เลื่อย โดยส่วนมากใช้ฟางแช่ให้อิ่มนํ้า หมักกับยูเรียปูนขาว จากนั้น4ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 ซึ่งให้ธาตุอาหารหลักไนโตรเจนสูง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2552) โดยปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเห็ดเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้นเช่นกัน ทำให้มีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังมีวิธีการเพิ่มผลผลิตอีกทั้งการเพิ่มขี้เลื่อยและฟางข้าว

ถั่วเป็นพืชอาหารเป็นแหล่งโปรตีนที่มีต้นทุนการผลิตต่ำและมีราคาถูกกว่าโปรตีนจากสัตว์จึงใช้เป็นอาหารเสริมเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับคนและปศุสัตว์ การปลูกพืชตระกูลถั่วจะช่วยเพิ่มความสามารถเพิ่มไนโตรเจนในดินได้ ไนโตรเจนจำเป็นสำหรับพืช เพราะเป็นส่วนประกอบของโปรตีนและกรดนิวคลีอิกทุกชนิด ดังนั้นจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรโตพลาสซึม เนื่องจากรากของพืชชนิดนี้มีปม และภายในมีแบคทีเรียประเภทที่ตรึงไนโตรเจนได้ อาศัยอยู่แบคทีเรียสกุลนี้ คือ ไรโซเบียม (Rhizobium) พืชตระกูลถั่วมีวงศ์สกุลและชนิดที่หลากหลายสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย จึงมีถั่วมากมายหลายชนิดที่นำมาปลูกเพื่อบริโภคและใช้ประโยชน์