เครื่องปอกสับปะรดอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชญา ภูมิคง, ปรินทรา ตันติปาลีพันธ์, ณธิดา ตัณมุขยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพันธ์ อุดทะดาดวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องปอกสับปะรดอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปอกสับปะรดเพื่อลดเวลาในการปอกสับปะรด เพื่อพัฒนาเครื่องปอกสับปะรดให้ดียิ่งขึ้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปอกสับปะรดด้วยเครื่องมือปอกสับปะรดอัตโนมัติกับการปอกสับปะรดด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปอกสับปะรดอัตโนมัติดูได้จากการทดสอบประสิทธิภาพประเภทที่ 1 เปรียบเทียบระยะเวลาและความสมบูรณ์ในการปอกสับปะรดระหว่างการปอกด้วยเครื่องปอกสับปะรดอัตโนมัติกับการปอกด้วยวิธีอื่นๆ พบว่าการปอกสับปะรดด้วยเครื่องปอกสับปะรดอัตโนมัติมีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยการปอกสับปะรดด้วยเครื่องปอกสับปะรดอัตโนมัติใช้เวลาปอกเฉลี่ย 1.5 นาทีสับปะรดที่ได้มีความสมบูรณ์สังเกตจากความหนาเฉลี่ยของเปลือกอยู่ที่ 1 ซม.และปริมาณเฉลี่ยของเปลือกและตาที่เหลืออยู่บนสับปะรด1.5 กรัม ในการทดสอบประสิทธิภาพประเภทที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของใบมีดแต่ละชนิดในการปอกสับปะรด พบว่าการปอกสับปะรดด้วยใบมีดแบบเลื่อยมีประสิทธิภาพดีที่สุด