เครื่องปั๊มฉลากยาเพื่อผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิณญาดา เลียบทอง, สุชญา วงค์พะเนา, ณัฐกฤตา ประทุมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฉลากยาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเครื่องปั๊มอักษรเบรลล์ ซึ่งเภสัชกรสามารถใช้เครื่องปั๊มอักษรเบรลล์ปั๊มลงบนฉลากยาได้สะดวก และเพื่อแก้ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนฉลากยาแบบปกติของผู้พิการทางสายตา

วิธีการ สร้างเครื่องปั๊มอักษรเบรลล์แล้ว ทดสอบกับกระดาษที่มีความหนาแตกต่างกัน4แบบ ได้แก่ 80 แกรม ,100แกรม,110แกรม และ125แกรม ทดสอบโดยใช้แรงปั๊มที่แตกต่างกัน3แรง ได้แก่ 2N,3N และ 3.5N และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปั๊มเปรียบเทียบกับกระดานจุดอักษเบรลล์แบบธรรมดา3ครั้ง หลังจากนั้นนำไปทดสอบโดยวัดความนูนของอักษรเบรลล์ที่ทำขึ้น และสุดท้ายนำไปทดสอบกับผู้พิการทางสายตาจำนวน5คน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง และหาความหนาของกระดาษ,แรงที่ใช้กด ที่จะทำให้ได้อักษรเบรลล์ที่นูนชัดที่เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านฉลากยาอักษรเบรลล์ได้ตามเป้าหมาย