ผลิตภัณฑ์เงินฝาก หลากหลายแนวคิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยทิพย์ รัตนะ, อาริญา แก้วรุ่งเรือง, สราวุฒิ ศิริมุสิกะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสุทธิ์ คงกัลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เงินฝาก หลากหลายแนวคิด เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือเลือกใช้บริการลงทุนฝากเงินกับธนาคารที่สนใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยสูงสุด ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลของธนาคารในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากออกมาให้ลูกค้าได้เลือกบริการมีถึง 18 ผลิตภัณฑ์จาก 14 ธนาคาร ทั้งธนาคารของรัฐบาลและธนาคารพาณิชย์โดยแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถหาเงินรวม (A) เมื่อฝากเงิน P บาท เป็นระยะเวลา d วัน และได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ r ต่อปี นอกจากนี้ทางกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนด้วยการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ออกมาในรูปของตารางและกราฟที่แสดงดอกเบี้ยและเงินรวมที่จะได้รับตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อให้ง่ายในการเปรียบเทียบเมื่อกำหนดเงินต้น และระยะเวลาที่ต้องการผลตอบแทนซึ่งเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป